<Konferencja ISIM

Wprowadzenie

We współczesnych społeczeństwach informacja jest traktowana jak towar, zasób ekonomiczny, szczególne dobro niematerialne, często cenniejsze niż dobra tradycyjne. Takie społeczeństwo Tadao Umesao w 1963 roku po raz pierwszy określił mianem społeczeństwa informacyjnego. W takim społeczeństwie szczególnie szybko rozwija się sektor usług nowoczesnych, przede wszystkim przechowywania, przesyłania i przetwarzania informacji. Powstanie i rozwój społeczeństwa informacyjnego jest możliwy dzięki szybkiemu upowszechnianiu i rozwojowi technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych, przede wszystkim Internetu.
Społeczeństwo informacyjne funkcjonuje w ramach gospodarki opartej na wiedzy, w której zdolności do pozyskiwania, przetwarzania, zarządzania wiedzą oraz do efektywnego jej wykorzystywania w działaniach gospodarczych przesądzają o możliwości odniesienia sukcesu biznesowego. Taką gospodarkę Don Tapscott w 1998 roku określił mianem nowego ładu ekonomicznego, w którym mamy do czynienia z gospodarką elektroniczną, w której procesy rynkowe zachodzą z szerokim wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych opartych o sieci informatyczne.
W gospodarce elektronicznej bardzo ważną rolę odgrywają metody, technologie i systemy informatyczne wspomagające procesy decyzyjne oraz zarządzanie. W postaci systemów analitycznych, stanowią one obok baz danych i komunikacji sieciowej, trzeci element składowy współczesnych systemów informacyjnych.

Tematyka Konferencji

Tematyka konferencji koncentruje się wokół informatyki gospodarczej rozumianej jako obszary wykorzystywania technologii i systemów informacyjnych w ekonomii, finansach i bankowości, logistyce, zarządzaniu przedsiębiorstwami, administracji publicznej. Ponadto obejmuje ona gospodarkę elektroniczną rozumianą jako elektroniczna wymiana danych, handel elektroniczny, wspomaganie procesów decyzyjnych i zarządzania, informatyczne wspomaganie matematyczno-statystycznych metod analizy danych oraz rolę technologii informacyjnych w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.

Wśród najważniejszych szczegółowych obszarów tematycznych należy wymienić:

•    Modelowanie procesów biznesowych
•    Zarządzanie wiedzą
•    Projektowanie informatycznych systemów zarządzania
•    Technologie i systemy baz danych
•    Business Intelligence
•    Handel elektroniczny
•    Komputerowe wspomaganie logistyki
•    Rynek narzędzi informatycznych w Polsce
•    Administracja elektroniczna
•    Metody przetwarzania i analizy danych
•    Metody ilościowe w analizie danych i modelowaniu
•    Ekonomiczne aspekty wykorzystywania SIZ